Teknoloji Sözlüğü 2020-05-08T01:05:56+03:00
All | Latest | # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
There are currently 3 names in this directory beginning with the letter D.
DHCP
(Dynamic Host Configuration Protocol), Sistemdeki bilgisayarlara IP adreslerini ve buna ek olarak de?i?ik a? parametreleri atamak için kullan?lan servistir. DHCP istemci taraf?ndan sisteme at?lan yay?n paketi (broadcast packet) DHCP sunucu taraf?ndan al?n?r. IP veritaban? sorgulan?r,istemciye verilecek IP adresi ve kira süresi belirlenir. Sunucudan ç?kan iste?in onaylanmas? için istemciye bu belirlenen bilgiler geri yollan?r. Sistemde birden fazla DHCP sunucu bulunabilir. Bu durumda istemci a?a bir istek gönderdi?i zaman en h?zl? DHCP offer mesaj? yollayan?n IP bilgilerini benimseyecek ve bu tan?mlarla a?a ba?lanacakt?r.

DMZ
(Demilitarized Zone) DMZ veya sivil bölge bir kurulu?un d?? servislerini içeren ve bu servisleri internete açan fiziksel veya mant?ksal bir alt a?d?r. Bir a?da, yerel alan a??n?n d???ndaki kullan?c?lar için servisler sa?layan sunucular (e-posta, web ve DNS sunucular? gibi) sald?r?ya en aç?k olanlard?r. Bu sunucular?n ele geçirilme potansiyelleri yüksek oldu?undan dolay?, a??n geri kalan?n? korumak amac?yla kendi alt a?lar? içerisine yerle?tirilirler. DMZ içindeki sunucular?n iç a?daki belirli sunuculara bilgi al??veri?i yapabilme yetenekleri k?s?tlanm??t?r, her ne kadar DMZ içindeki di?er konaklarla ve d??ar?daki a?larla ileti?imine izin verilmi? olsa bile. Bu, DMZ sunucular? ile içerideki a? istemcileri aras?ndaki trafi?i bir arac? güvenlik duvar? kontrol ediyorken, DMZ içindeki konaklar?n hem içerideki hem de d??ar?daki a?a servisler sa?layabilmesine imkân sa?lar.


DNS
(Domain Name System), internet kaynaklar?n? adland?rmaya ve bölümler aras? ileti?imi organize etmeye yarayan, bilgisayar, servis, internet veya özel bir a?a ba?l? herhangi bir kaynak için adland?rma sistemidir. ?nternet a??n? olu?turan her birim sadece kendine ait bir IP adresine sahiptir. Bu IP adresleri kullan?c?lar?n kullan?m? için www.site_ismi.com gibi kolay hat?rlan?r adreslere kar??l?k dü?ürülür. DNS sunucular?, internet adreslerinin IP adresi kar??l???n? kay?tl? tutmaktad?r. Kat?l?mc? kurulu?lar?n her birine atanm?? alan adlar? çe?itli bilgileri ili?kilendirir. En belirgin olarak, insanlar taraf?ndan kolayca ezberlenebilen alan adlar?n?, dünya çap?nda bilgisayar servisleri ve cihazlar için gerekli say?sal IP adreslerine çevirir (dönü?türür). DNS, ço?u internet servisinin i?levselli?i için temel bir bile?endir.

Çözümlerimizle ilgili bilgi almak için

BİZE ULAŞIN

Hakkımızda

Sistem Entegratörü ve Danışmanlık üzerine IT sektöründe 20 yıla varan bir Know-How ve tecrübe üzerine kurulmuş genç, dinamik ve proaktif bir ekipten oluşur.

SON TWEETLER

İletişim

  • İcadiye Mah. İcadiye Bağlarbaşı Caddesi No:65/5 Üsküdar
  • 0850 532 25 00