Teknoloji Sözlüğü 2020-05-08T01:05:56+03:00
All | Latest | # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
There are currently 2 names in this directory beginning with the letter F.
Fiber Optik
Fiberoptik ya da optik fiber, kendi boyunca içinden ?????n yönlendirebildi?i plastik veya cam fiberlerden olu?mu? bir optik liftir. Optik fiberler di?er ileti?im malzemelerine oranla uzun mesafelerdeki veri ileti?iminin daha h?zl? ve yüksek de?erlerde yap?labilmesine olanak verdikleri için fiberoptik haberle?me sistemlerinde çok s?kl?kla kullan?lmaktad?rlar. Metal kablolar yerine fiber kablolar?n kullan?lmas?n?n nedeni, daha az kayba neden olmalar? ve elektromanyetik etkile?imden etkilenmemeleridir. Fiberoptik ayn? zamanda birçok sensör (al?c?) ve benzeri uygulamalar?n yap?m?nda oldukça s?k olarak kullan?lmaktad?rlar. Optik komünikasyonda kullan?lan iki çe?it fiberoptik vard?r, tek modlu (Singlemode) ve çok modlu (Multimode). Multimode, lifler daha az hassas ve daha ucuz al?c? ve vericileri ayn? ?ekilde daha ucuz birle?tiricilere ba?lanmas?na izin veren daha büyük bir çekirde?e (50 mikrometreden büyük) sahiptir. Fakat çok modlu lif hatt?n bant aral???n? ve uzunlu?unu s?n?rlayan multimode distortion yarat?r. Üstelik içeriklerindeki yüksek dopingli madde nedeniyle genellikle daha pahal? olup daha fazla etki zay?flamas? gösterirler. Siglemode, lifin çekirde?i daha küçüktür (10 mikrometreden küçük) ve daha pahal? bile?en ve birle?tirme metodu gerektirir, fakat çok uzun ve yüksek performansl? hatlarda çal???r.

FreeBSD
FreeBSD x86 Uyumlu, AMD64, IA-64, PC-98 ve UltraSPARC® mimarileri için ileri seviye bir i?letim sistemidir. Berkeley'deki Kaliforniya Üniversitesi'nde geli?tirilmi? UNIX® türevi olan BSD'yi temel alm??t?r. FreeBSD birçok ki?i taraf?ndan geli?tirilmekte ve devam ettirilmektedir. Ayr?ca ba?ka mimariler için geli?tirim de?i?ik a?amalardad?r. FreeBSD ileri seviyede a?, performans, güvenlik ve uyumluluk özellikleri sunar. Bu özellikler ticari olan baz? i?letim sistemlerinde bile bulunmamaktad?r. Ayr?ca KDE ve GNOME pencere yöneticileriyle ve ücretsiz ofis uygulamalar?yla son kullan?c? için de uygun bir i?letim sistemidir.

Çözümlerimizle ilgili bilgi almak için

BİZE ULAŞIN

Hakkımızda

Sistem Entegratörü ve Danışmanlık üzerine IT sektöründe 20 yıla varan bir Know-How ve tecrübe üzerine kurulmuş genç, dinamik ve proaktif bir ekipten oluşur.

SON TWEETLER

İletişim

  • İcadiye Mah. İcadiye Bağlarbaşı Caddesi No:65/5 Üsküdar
  • 0850 532 25 00